ผลงานดีเด่นของนักเรียน ในปีการศึกษา 2554

 

ตารางแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียน ในปีการศึกษา 2554


ที่   
 


วัน เดือน ปี
 


ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
 


รายชื่อ
 


ประเภทรางวัล


งาน/หน่วยงานที่จัด
 

1

วันที่ 8 กรกฎาคม 2554

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech contest) ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 

ด.ช.พลกฤต  กลมเกลียว   ชั้น Inter P.2   

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1

2

1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2554

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech contest) ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 

ด.ช.ณพวุฒิ  กมลมงคลสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Œ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 

3

วันที่ 10 พ.ย. 54 

ประกวดงานวันลอยกระทง

ด.ญ.จาฏุพัจน์  สุมารัตน์   ชั้น Inter P.2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และขวัญใจช่างภาพ

 

4

วันที่ 12 ส.ค. 54 

 

ประกวดธิดาผ้าไทย 

ด.ญ.จาฏุพัจน์  สุมารัตน์   ชั้น Inter P.2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และขวัญใจช่างภาพ

 

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

5

วันที่ 13 ก.ย.  54

ประกวดหนูน้อยเกาะสีชัง 

 

ด.ญ.จาฏุพัจน์  สุมารัตน์   ชั้น Inter P.2

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

6

วันที่ 20 พ.ย. 54 

ประกวดหนูน้อยรักษ์โลก

ด.ญ.จาฏุพัจน์  สุมารัตน์   ชั้น Inter P.2

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

  


ที่   
 


วัน เดือน ปี
 


ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
 


รายชื่อ
 


ประเภทรางวัล


งาน/หน่วยงานที่จัด
 
7

 


วันที่ 25 สิงหาคม 2554 

 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียน จ.ชลบุรี (การแข่งขันว่ายน้ำ)
ด.ช. กฤตวัฒน์ สาริกา

 

เหรียญทอง ท่าผีเสื้อ 50 เมตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร

เหรียญทองแดง ท่ากรรเชียง 50 เมตร

เหรียญทองแดง ท่ากบ 50 เมตร

ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 2 ของจังหวัดชลบุรี

 


ที่  


วัน เดือน ปี
 


ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
 


รายชื่อ
 


ประเภทรางวัล


งาน/หน่วยงานที่จัด
 

8

 

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย

ด.ญ.นภัสวรรณ ชลสถาพร (ป.3)

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของภาคตะวันออก

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 16 ของ บริษัทเสริมปัญญา จำกัด 

 

9

 

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย

ด.ญ.นฤชา เชี่ยวสุขตระกูล (ป.3)

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 16 ของ บริษัทเสริมปัญญา จำกัด

10

 

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย

ด.ญ.ศิรดา ฉัตรรัตนวุฒิ (ป.3)

ได้รับรางวัลอันดับ 2 ของจังหวัดชลบุรี

โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 16 ของ บริษัทเสริมปัญญา จำกัด

11

 

โครงการทดสอบคณิตศาสตร์

ด.ญ.นภัสวรรณ ชลสถาพร (ป.3)

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี 

โครงการทดสอบคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ของ บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

12

 

โครงการทดสอบคณิตศาสตร์

ด.ช.ทินภัทร ฉัตรรัตนวุฒิ (ป.4)

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี

โครงการทดสอบคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ของ บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

13

 

โครงการทดสอบคณิตศาสตร์

ด.ญ.ณิชสรณ์ กีรติเจริญวงศ์ (ป.5)

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี

โครงการทดสอบคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ของ บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

14

 

โครงการทดสอบคณิตศาสตร์

ด.ญ.ศิวัชญา บุญตะนัย (ป.6)

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี

โครงการทดสอบคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 ของ บริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 


ที่   
 


วัน เดือน ปี
 


ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
 


รายชื่อ
 


ประเภทรางวัล


งาน/หน่วยงานที่จัด
 

15

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันเล่านิทาน     

ด.ช.ณัฐวัฒน์       ธีรพิบูลเดช (อ.3)

 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554 

 

16

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน (ทีม)

ด.ช.เอกธนัท        ทองดี (อ.3)

ด.ช.วรินทร          ลี (อ.3)

ด.ญ.ณัฐภัส          แสงวิรุณ (อ.3)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

 

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

17

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งฉีก ปะ ติดภาพ (ทีม)

ด.ช.อัครเดช         ครุฑคำ (อ.3)

ด.ช.ณัฐวุฒิ           ยงค์สวัสดิ์ (อ.3)

ด.ญ.อัญชลี           ลีอุดมวงษ์ (อ.3)
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 255418

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2554การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

 

ด.ช.พลกฤต         กลมเกลียว (ป.2)

 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

ด.ช.ณพวุฒิ          กมลมงคลสุข (ป.3)

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

19

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ

ด.ญ.ศิวัชญา         บุญตะนัย (ป6)

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

20

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันspelling bee

ด.ญ.พิชาพัทธ์     ศรีสมบัติธนกิจ    ชั้น Inter P.3

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

21

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ด.ญ.ณัฐวลัญช์     น้อยถนอม (ป.3)

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

 
ที่   
 


วัน เดือน ปี


ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน


รายชื่อ
 


ประเภทรางวัล


งาน/หน่วยงานที่จัด
 

22

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันปะติดภาพ (ทีม)
(ประถม 1 - 3)


ด.ญ.โยษิตา          เอื้อถาวรพิพัฒน์
ด.ญ.อรณิชา         ฉัตรรัตนวุฒิ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554
23 วันที่ 9 กันยายน 2554
การแข่งขันปะติดภาพ (ทีม)
(ประถม 4 - 6)
ด.ญ.ฐานภา          ไช่
ด.ญ.จิรัชญา         ฉัตรรัตนวุฒิ

Œได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

24

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันเขียนเรียงความ

ด.ญ.ปวีกรณ์        ศุภธีระนนท์ (ป.5)

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

25

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันคัดลายมือ

ด.ญ.นฤชา        เชี่ยวสุขตระกูล (ป.3)

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

26

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันมารยาทไทย (ทีม)
(ประถม 4 - 6)

ด.ญ.อภิชญา ชลสถาพร
ด.ช. วาเลนไทน์ เด็ลปอร์ด

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

การแข่งขันวิชาการ สหวิทยาเขตชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2554

 

 


ที่   
 


วัน เดือน ปี


ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน


รายชื่อ


ประเภทรางวัล


งาน/หน่วยงานที่จัด

27

เขต 1  วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554

การอ่านออกสียงและจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-6

ด.ญ.ศิวัชญา         บุญตะนัย

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

28

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6

ด.ช.ณพวุฒิ          กมลมงคลสุข

ได้รับรางวัลชมเชย

การแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

29

วันที่ 9 กันยายน 2554

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 6

ด.ญ.อภิชญา      ชลสถาพร
ด.ช. วาเลนไทน์ เด็ลปอร์ด

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

30

วันที่ 9 กันยายน 2554

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3

ด.ญ.โยษิตา          เอื้อถาวรพิพัฒน์

ด.ญ.พาขวัญ         จินตพิทักษ์ 

 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

 

การแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

30

วันที่ 9 กันยายน 2554

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.4-6

ด.ญ.ศิริกัลยา        แซ่ตั๊น ระดับชั้น ป.4-6

ด.ช.ทินภัทร         ฉัตรรัตนวุฒิ 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี

32

วันที่ 9 กันยายน 2554

การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6

ด.ญ.ปริณดา ฉัตรรัตนวุฒิ

ด.ช.ปรมะ รักษ์ชัยธนกร

 

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองและเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคเข้าร่วมแข่งในระดับประเทศ ในวันที่ 23 – 25 มกราคม 2555  และทำให้ได้รับรางวัล

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 14

 

การแข่งขันศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี