ผลงานดีเด่นของนักเรียน ปีการศึกษา 2552

ผลงานดีเด่นของนักเรียน ในปีการศึกษา 2552


 ที่  
  


วัน เดือน ปี

ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
/หน่วยงานที่จัด


รายชื่อ


รางวัลที่ได้รับ

1.

5กันยายน 2552

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ชิงทุนการศึกษา บริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2552

ด.ญ. เบญญาภา กลีบขจร ชั้น ป.5

ด.ญ. เบญญาภา กลีบขจร ชั้น ป.5

ด.ช. ทัสมา เมืองพันธ์ ชั้น ป. 4

รางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศระดับชั้น ป.4ได้รับทุนการศึกษา 1,750 บาท

ด.ญ. ณลิล คงหอม แจนเซนและ ด.ญ. บุษปภา ทั่งสุธีรนนท์กุล

รางวัลอันดับที่ 1 ของ ภาคตะวันออก ระดับชั้น ป. 4ได้รับทุนการศึกษา คนละ 250 บาท
ด.ช.ศุภกิตต์ บุญตะนัย

รางวัล อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก ระดับชั้นป.5ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

2

15 สิงหาคม 2552

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ชิงทุนการศึกษา บริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2552

ด.ช. วรินทร คุ้มเมือง

ได้รับรางวัล อันดับที่ 1ของภาคตะวันออก ระดับชั้น ป. 5 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

ด.ญ. ศิวัชญา บุญตะนัย

รางวัล อันดับที่ 1ของภาคตะวันออก ระดับ ชั้น ป.4 ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

3

5 กันยายน 2552

โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ ชิงทุนการศึกษา บริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
วิชาสังคมศึกษาครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2552

ด.ญ. ปริณดา ฉัตรรัตนวุฒิ

รางวัลอันดับที่1 ของภาคตะวันออก ระดับชั้นป. 3
ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

ด.ช. วรินทร คุ้มเมือง

รางวัลอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก ระดับชั้นป. 5
ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท

  

 
 ที่


วัน เดือน ปี

ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
/ หน่วยงานที่จัด


รายชื่อ


รางวัลที่ได้รับ

8

9-10 ธ.ค. 2552

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 การแข่งขัน สร้างภาพฉีกปะ ประเภท ทีม 3 คน
ระดับอนุบาล

ด.ญ. รินรดา จองวิจิตรกุล ชั้น อ.3
ด.ช. กันตภณ จารุตกานนท์ ชั้น อ.3 ด.ช.อานุภาพ เอมรัตน์ ชั้น อ.3

รางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขัน สร้างภาพฉีกปะ ประเภท ทีม 3 คน
ระดับอนุบาล

ด.ญ. รินรดา จองวิจิตรกุล ชั้น อ.3
ด.ช. กันตภณ จารุตกานนท์ ชั้น อ.3 ด.ช.อานุภาพ เอมรัตน์ ชั้น อ.3

รางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันเล่านิทาน ระดับอนุบาล

ด.ช.รัชกฤต นันทพานิช

รางวัลระดับ เหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ช่วงชั้นที่ 2 (ทีม 2 คน)

ด.ญ.แพรพิรยา วิวัฒพรธนา ชั้น ป.6
ด.ช. วรินทร คุ้มเมือง ชั้น ป.5

รางวัลระดับ เหรียญทอง

การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2(ชาย -หญิง)

ด.ญ. นันทพร จันทร์สอน ชั้น ป.5 ด.ช. ภูริต เมธีสุทธิภัทร ชั้น ป.5

รางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ สร้างภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม Animation ประเภททีม 2 คน

ด.ช. เจตริน สุธิรังกูร ชั้น ป.5
ด.ช. กฤตวัฒน์ สาริกา ชั้น ป. 4

รางวัล ระดับ เหรียญทอง

วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Paint) ประเภท ทีม 2 คน ช่วงชั้นที่ 1

ด.ญ. ณัฐวลัญช์ น้อยถนอม ชั้นป. 1
ด.ญ. ฐานภา ไช่ ชั้นป. 3

รางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันปะติดภาพจากวัสดุ ประเภท ทีม 2 คน

ด.ญ.ปราญชลี นาคเจริญ ชั้นป.3
ด.ญ. ปวีณ์กร ศุภธีรนนท์ ชั้น ป.3

รางวัลระดับเหรียญทอง

 
 
 
  ที่  
 


วัน เดือน ปี

ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
/ หน่วยงานที่จัด


รายชื่อ


รางวัลที่ได้รับ

 

9-10 ธ.ค. 2552

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ช่วงชั้นที่ 1)

ด.ช.ณัฐธัมม์ โชตน์ธรรมางกูร ชั้นป.3

ระดับ เหรียญทองแดง

การประกวดมารยาทไทย (ช่วงชั้นที่ 1)

ด.ญ.อภิชญา ชลสถาพร ชั้นป.3
และ ด.ช.ธนภัทร ปิยะพงษ์ ชั้นป.2

ระดับ เหรียญทองแดง

การแข่งขันคัดลายมือช่วงชั้นที่ 1

ด.ญ.ณิชสรณ์ กีรติเจริญวงศ์ ชั้นป.3

ระดับ เหรียญเงิน

การแข่งขันคัดลายมือช่วงชั้นที่ 2

ด.ช.กฤตวัฒน์ สาริกา ชั้นป.4

ชมเชย

การแข่งขัน Spelling Word ช่วงชั้นที่ 1

ด.ญ.ปรินดา ฉัตรรัตนวุฒิ ชั้น ป.3

ระดับเหรียญเงิน

การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ ช่วงชั้นที่ 2

ด.ช.วรินทร คุ้มเมือง ชั้น ป.5

ระดับ เหรียญทองแดง

การแข่งขันโปรแกรมนำเสนอ (Power - Point)

ด.ญ. พรรณวดี รัฐปาโล ชั้น ป.5
ด.ญ. คริสติน ลอรุซโซ ชั้น ป. 5

ระดับเหรียญเงิน

การแข่งขันการจัดทำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - boook)

ด.ช. วรินทร คุ้มเมือง ชั้น ป.5
ด.ช. ภูริต เมธีสุทธิภัทร ชั้นป.5
ด.ญ. แพรวพิรยา วิวัฒนพรธนา ชั้นป.6

ระดับเหรียญเงิน

9

25 กรกฎาคม 2552

โครงการ Find The Genius ความสามารถด้าน ไอที
ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง

ด.ญ.แพรวพิรยา วิวัฒนพรธนา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ระดับภูมิภาค)
ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

 
 

 ที่ 


วัน เดือน ปี

ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
/ หน่วยงานที่จัด


รายชื่อ


รางวัลที่ได้รับ

10

11 ตุลาคม 2552

การแข่งขันว่ายน้ำ มัณฑนา แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยกาญจน์ อายุ 6 ปี

เหรียญทอง ท่าเกาะโฟมแตะขา 25 เมตร
เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร, ท่ากรรเชียง 25 เมตร, ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ,ท่าผีเสื้อ 25 เมตร
ท่ากบ 25 เมตร , ท่าผลัดเกาะโฟม 2 x 25 เมตร ท่าผลัดกบ 2 x 25 เมตร
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 5

เด็กหญิงนภัสวรรณ ชลสถาพร อายุ 7 ปี

เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 25 เมตร
ท่ากบ 25 เมตร ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ท่าผลัดเกาะโฟม 2 x 25 เมตร ท่าผลัดกบ 2 x 25 เมตร
เหรียญทองแดง ท่าเกาะโฟมแตะขา 25 เมตร
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 5

เด็กหญิงศิวัชญา บุญตะนัย อายุ 9 ปี

เหรียญทองท่าผลัดผสม 4 x 25 เมตร
เหรียญเงินท่ากบ 25 เมตร
เหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร,ท่าผีเสื้อ 25 เมตร

 

 ที่ 


วัน เดือน ปี

ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
/ หน่วยงานที่จัด


รายชื่อ


รางวัลที่ได้รับ

11

1 พฤศจิกายน 2552

การแข่งขันว่ายน้ำ สโมสรสหกรณ์ ครั้งที่ 3

เด็กชายกฤตวัฒน์ สาริกา อายุ 9 ปี

เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร,ท่ากบ 25 เมตร,ท่าผีเสื้อ 25 เมตร, ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
และ ท่ากรรเชียง 25 เมตร
เหรียญเงิน ท่าเกาะโฟม แตะขา 25 เมตร, ท่าผลัดผสม 4 x 25 เมตร เหรียญทองแดงท่าผลัดฟรีสไตล์
2 x 25 เมตร รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2

เด็กหญิงอภิชญา ชลสถาพร อายุ 8 ปี

เหรียญทองท่าผลัดฟรีสไตล์ 2 x 25 เมตร, ท่าเกาะโฟมแตะขา 25 เมตร,ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
และ เหรียญทองท่าผีเสื้อ 25 เมตร
เหรียญเงินท่าผีเสื้อ 25 เมตร
เหรียญทองแดงท่ากรรเชียง 25 เมตร, ท่ากรรเชียง 50 เมตร, ท่ากบ 50 เมตร, ท่ากบ 25 เมตร
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 5

เด็กชายณัฐวัฒน์ ไชยกาญจน์ อายุ 9 ปี

เหรียญทองท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร, ท่าเกาะโฟมแตะขา 25 เมตร, ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร
และ ท่าผีเสื้อ 25 เมตร
เหรียญเงินท่าผีเสื้อ 50 เมตร,ท่ากบ 25 เมตร,
ท่ากรรเชียง 50 เมตร , ท่าผลัดฟรีสไตล์ 2 x 25 เมตร
คะแนนถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ 5

 

 ที่ 
 


วัน เดือน ปี

ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
/ หน่วยงานที่จัด


รายชื่อ


รางวัลที่ได้รับ

12

23 มกราคม 2553

โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22
บริษัทเสริมปัญญาจำกัด

เด็กชายปรมะ รักษ์ชัยธนกร ชั้น ป.4

อันดับที่ 9 ของประเทศ
อันดับ 1 ของภาค ทุนการศึกษา 500 บาท

เด็กชายวรินทร คุ้มเมือง ชั้น ป.5

อันดับ 1 ระดับภาค ทุนการศึกษา 500 บาท

เด็กหญิงศิวัชญา บุญตะนัย ชั้น ป.4

อันดับ 1 ของจังหวัด ได้รับบัตร EOL และเงินรางวัล 100

โครงการทดสอบความรู้ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22
บริษัทเสริมปัญญาจำกัด

เด็กหญิงศิวัชญา บุญตะนัย ชั้น ป.4

อันดับ 1 ของภาค ทุนการศึกษา 500 บาท

โครงการทดสอบ Pre – ประถมศึกษา
บริษัทเสริมปัญญาจำกัด

เด็กหญิงปรินดา ฉัตรรัตนวุฒิ ชั้น ป.3

คะแนนรวมอันดับ 1 ของประเทศ ทุนการศึกษา 4,000 บาท
คะแนนรวม อันดับ 1 ของภาค
คะแนนรวมอันดับ 1 ของจังหวัด

โครงการทดสอบ National Test
บริษัทเสริมปัญญาจำกัด

เด็กชาย ธีระธัช ฉัตรรัตนวุฒิ

อันดับ 1 ของประเทศ

โครงการทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
บริษัทเสริมปัญญาจำกัด

เด็กหญิงอภิชญา ชลสถาพร

อันดับ 1 ของประเทศ คะแนนรวมอันดับ 3 ของภาค

   

เด็กหญิงณิชสรณ์ กีรติเจริญวงศ์ ป.3

อันดับ 1 ของประเทศ

 


 ที่ 


วัน เดือน ปี

ประเภทการกิจกรรมแข่งขัน
/ หน่วยงานที่จัด


รายชื่อ


รางวัลที่ได้รับ

13

27 ธันวาคม 2553

โครงการทดสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
บริษัทเสริมปัญญาจำกัด

เด็กหญิงอภิชญา ชลสถาพร ป.3
เด็กหญิงณิชสรณ์ กีรติเจริญวงศ์ ป.3

อันดับ 1 ของประเทศ คะแนนรวมอันดับ 3 ของภาคอันดับ 1 ของประเทศ

เด็กหญิงศิวัชญา บุญตะนัย ป. 4

อันดับ 2 ของภาค อันดับ 1 ของจังหวัด

เด็กหญิงแพรวพิรยา วิวัฒน์พรธนา

อันดับ 2 ของภาค

เด็กหญิงธนัชชา ฉัตรรัตนวุฒิ

อันดับ 2 ของภาค